Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bed & Breakfast Oud-Zilven
Versie 1.0 (geldig vanaf juni 2019)

Terminologie
Met B&B wordt in deze algemene voorwaarden geduid op B&B Oud-Zilven gevestigd in Loenen, gemeente Apeldoorn.

Gast: een persoon die bij B&B verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd en verblijft. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
Derden: iedere andere (natuurlijk) persoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door de B&B.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1.      De Bed & Breakfast Oud-Zilven 
1.1    De B&B is beschreven in de website https://oudzilven.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2    Het minimum verblijf in de B&B is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
1.3    De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. De B&B heeft een eigen afsluitbare ingang.
1.4    Roken is niet toegestaan in het appartement of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
1.5    Huisdieren van gasten zijn toegestaan in/bij de B&B, mits overeengekomen tussen de gast en beheerder. Hier staat wel een extra schoonmaak-vergoeding tegenover.
1.6    Het appartement is geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.
1.7    Inchecken tussen 15.00-18.00 uur, uitchecken uiterlijk om 11.00 uur. Latere incheck in onderling overleg mogelijk.
1.8    De B&B is minder geschikt voor kinderen.
1.9  De gasten kunnen hun auto parkeren op de naast het appartememnt gelegen parkeerplaats op het erf van de eigenaar. Parkeren geschiedt op eigen risico.
1.10  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
1.11  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen
1.12  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.13  Gasten van de B&B dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat in de B&B ter inzage ligt.
1.14  De B&B is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 71619429.

2.0    Tarieven
2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, internet en schoonmaak. Extra schoonmaakkosten gelden voor meegenomen huisdieren.  De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3.   Tarieven van de B&B zijn gekoppeld aan de duur van het verblijf en de periode van het jaar.  Tarieven kunnen in de loop van de tijd worden gewijzigd. Tarieven zoals afgegeven bij de reserveringsbevestiging zijn leidend, behoudens typefouten.
2.4    Alle vermeldingen op de website van de B&B (https://oudzilven.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0    Reservering en Betaling
3.1    Reservering is online mogelijk via https://oudzilven.nl of via www.bedandbreakfast.nl. Een reserveringsaanvraag kan ook telefonisch of per e-mail worden ingediend.
3.2    De reservering is pas definitief na bevestiging van de reserveringsaanvraag door de B&B.
3.3    Nadat de reserveringsbevestiging is verstuurd, ontvangt u een verzoek tot aanbetaling ter hoogte van 50% van de verblijfskosten. Deze dienen binnen 7 dagen te worden betaald. Bij uitblijven van een betaling zal de reservering worden geannuleerd door de B&B. Het restant bedrag kan dient bij aankomst te worden betaald in de B&B.
3.4    De aanbetaling of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar:
B&B Oud-Zilven, Loenen
Rabobank Apeldoorn
IBAN nr.: NL44 RABO 0329 7390 26
BIC: RABONL44
3.5    Betaling kan contant, per PIN of met creditcards worden voldaan.

4.0    Annulering
4.1    Tot 1 dag voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. Bijvoorbeeld aankomst vrijdag, annuleren is kosteloos tot en met woensdag.
4.2    Bij annulering vanaf 1 dag voor datum van aankomst wordt 100% van het tarief van de eerste overnachting in rekening gebracht (gemiddeld reserveringsbedrag per nacht).
4.3    Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.
4.4    Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via annemarie@oudzilven.nl worden doorgegeven.
4.5    De B&B heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

5.0     Schade
5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken.
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar of medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.
5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
5.4    Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 7 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
5.5    Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.

6.0    Klachten
6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7.0    Overmacht
7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8.0    Aansprakelijkheid
8.1    De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2    De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4    De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9.0    Privacy
9.1    Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Voorwaarden. Kijk onderaan op onze website of klik hier.

10    Slotbepaling
10.1 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de in het Nederlands opgesteld algemene voorwaarden.
10.3 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
10.4 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen.
10.5 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.